การประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจ ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 สมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจ จัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2559 โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม และมีวาระพิเศษเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ ทดแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่ครบวาระ โดยที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงและมีมติเอกฉันท์เลือกนายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ เป็นนายกสมาคมฯ ต่ออีกวาระ พร้อมกำหนดรายชื่อคณะกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2559-2561 ร่วมกัน