การประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารคลับเฮ้าส์ สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ

นายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ รักษาการนายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพิจารณาคัดเลือกนายกสมาคมคนใหม่ทดแทนผู้ที่หมดวาระ ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้นายสิทธิศักดิ์ เหลืองอมรเลิศ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจคนต่อไป