• สมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "The Thai Amusement and Leisure Park Association" (TAPA) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2536 ตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 มีสถานะเป็นสมาคมการค้าและอยู่ในการควบคุมดูแลของสำนักงานทะเบียนการค้า ประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร

  สมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจจัดตั้งขึ้นโดยความริเริ่มของผู้ประกอบการธุรกิจสวนสนุก และสวนพักผ่อนหย่อนใจ
  ชั้นนำ ของประเทศไทยได้แก่ คุณไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศแห่งสวนสยาม, คุณพัณณิน กิติพราภรณ์แห่งดรีมเวิลด์,
  คุณผิน คิ้วคชาแห่งซาฟารีเวิลด์, คุณอุเทน ยังประภากร แห่งฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ และคุณเกรียง
  ไกรชัยมงคลตระกูล แห่งฟาร์มจระเข้สามพราน โดยมีเจตนารมณ์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบกิจการสวนสนุก
  และสวนพักผ่อนหย่อนใจด้วยกัน รวมไปถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบกิจการสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจกับหน่วยงานภาครัฐ

  สวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจนั้น โดยพื้นฐานแล้วถือได้ว่าเป็นกิจการที่มีความสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก ในฐานะหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยค้ำจุน และรักษาสมดุลย์ด้านจิตใจของพลเมือง อย่างไรก็ดี กิจการประเภทสวนสนุก สวนน้ำ และสวนพักผ่อนหย่อนใจนั้น ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักในหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเครือข่าย การรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการด้าน สวนสนุกจึงเป็นการเสริมสร้างโอกาสอันดีที่ภาคเอกชนจะได้ประสานข้อมูลกับภาครัฐ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนากิจการสวนสนุกของประเทศให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติและ สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทยต่อไปในอนาคต
  1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับสวนสนุก สวนพักผ่อนหย่อนใจ
  2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิกสอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของธุรกิจสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจ
  3. ประสานความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการ ข่าวสารการค้า ตลอดจนการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสวนสนุก สวนพักผ่อนหย่อนใจ
  4. ขอสถิติ หรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใดๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินการสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจ ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก
  5. ส่งเสริมคุณภาพของสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจ ให้ได้มาตรฐานที่ดี
  6. ร่วมมือกับรัฐบาลในการเสริมสร้างธุรกิจทางด้านสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจ ที่อยู่ในวัตถุประสงค์ให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ
  7. ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิกได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
  8. ส่งเสริมพลานามัย กีฬา และจัดงานบันเทิงเป็นครั้งคราว
  9. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก ในการประกอบวิสาหกิจ
  10. ให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิกในด้านสวัสดิการ เท่าที่ไม่เป็นการต้องห้ามตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
 • 1. คุณวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ ตำแหน่ง   นายกสมาคมฯ 
  บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด       
  2. คุณฤทธิ์ คิ้วคชา ตำแหน่ง  อุปนายก คนที่ 1
  บริษัท.ซาฟารีเวิลด์ (มหาชน) จำกัด
  3. คุณวสันต์ เต็มศิริพงศ์ ตำแหน่ง  อุปนายก คนที่ 2
  บริษัท สวนเสือ ศรีราชา จำกัด
  4. คุณเกรียงไกร ชัยมงคลตระกูล ตำแหน่ง  อุปนายก คนที่ 3
  บริษัท ฟาร์มจระเข้สามพราน จำกัด
  5. คุณธวัช แย้มเกษม ตำแหน่ง  อุปนายก คนที่ 4
  บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด
  6. คุณวณิชชา วัฒนพงศ์ ตำแหน่ง  เลขาธิการ
  บริษัท ไทยดอลฟินแนเรียม จำกัด 
  7. คุณวาสนา วิเวช   ตำแหน่ง  รองเลขาธิการ
  บริษัท ธีม แอสเซ็ทส์ พาร์ค แอนด์ โฮเต็ล จำกัด
  8. คุณคณิต เสริมสิริมงคล ตำแหน่ง  เหรัญญิก
  บริษัทสวนสัตว์พาต้า จำกัด
  9. คุณธนโชค ชัยอมรเวทย์ ตำแหน่ง  นายทะเบียน
  บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
  10. คุณพิเชษฐ์ ยิ้มกุศล  ตำแหน่ง  ปฏิคม
  บริษัท อุทยานหินล้านปี-ฟาร์มจระเข้พัทยา จำกัด
  11. คุณกัลยกร เด็ดขาด  ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์
  บริษัท นงนุชวิลเลจ จำกัด
  12. คุณวรัญญู ทิพยมนตรี ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์
  บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
  13. คุณสุชาติ พรบุญญานุภาพ     ตำแหน่ง กรรมการ
  บริษัท เดอะมอลล์บางกะปิคอมเพล็กซ์ จำกัด
  14. คุณชูชาติ กัลมาพิจิตร ตำแหน่ง กรรมการ
  บริษัท ปางช้างแม่สา จำกัด
  15. คุณกฤษดา พันธวงศ์ศุภกร ตำแหน่ง กรรมการ
  บริษัท กรีนเนอรี่ ปาร์ค มอลล์ จำกัด
  16. คุณฤทธิ์ชาร์ด ดีอำมาตย์ ตำแหน่ง กรรมการ
  บริษัท วอเตอร์พาร์คแมนเนจเม้นท์ จำกัด
  17. คุณสุเมธ กมลนรนาถ
  ผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิต
  ตำแหน่ง กรรมการ
  องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 1. คุณ ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
  บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
  2. คุณผิน คิ้วคชา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
  บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
  3. คุณพัณณิน กิติพราภรณ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
  บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด
  4. คุณกัมพล ตันสัจจา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
  บริษัท นงนุชวิลเลจ จำกัด
  5. คุณสิทธิ์ศักดิ์ เหลืองอมรเลิศ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
  บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด